Có các mục bắt buộc trong biểu mẫu này được đánh dấu .